#
#
Сенбі 21/07/2018

"Қазақ халқының қырық ғасырлық тарихы бар"

 • 22.06.2017
 • 33
 • 4805

 

Ұлттық музейдің Физикалық антропология лабораториясының меңгерушісі Оразақ Смағұловпен сұхбат.

– Оразақ Смағұлұлы, отан­дық антропологияны ұзақ жыл зерт­тедіңіз. Сізге сұрағым: қа­зір­гі Қазақстан жерінде адам ба­ласы қай дәуірден бастап өмір сүріп келеді? 

– Қазіргі Қазақстан жерін адам баласының мекен етуі тас дәуірінен басталады. Яғни, бір миллион жыл бұрын мұнда адамдар өмір сүрген. Содан бастап бүгінге дейін ұлы далада адамдардың – еңбегі, тіршілігі, өмірі үзілмеген. Өз басым осы уақыт бедерінен қа­зақ халқының жеке-дара этнос ре­тінде қалыптасып, пайда болған кезеңін іздедім. Ол үшін әуелі, қазақтың шығу тегі жайлы гу­ма­нитарлық ғылымдар соның ішін­де тарихшылар не айтады. Со­ған на­зар аудардым. Сөйтсем, гу­ма­нитарлық ғылымдар қазақтың шы­ғу тегін «қазақ» деген этностық атау­дың пайда болу кезеңіне тіреп зерт­тейді екен. Бұл қате! 

– Неліктен қате?

– Антропология этностық халықтың пайда болу кезеңін оның ғылыми үлгісі мен артифактісіне сүйеніп айтады. Этнос атауының пайда болу кезеңіне сүйеніп дәлел айтудың қателігі – кейбір халықтың атауы ерте шығады, кейбірі жай шығады. Мысалы, «қырғыз» атауы тіпті біздің дәуірдің алғашқы жылдарына тән қытай жазбаларында кездеседі. Сол сияқты «моңғол» атауы ХІІ ғасырда Шыңғысхан құрған тайпалық одақ негізінде пайда болды. Бірақ бұл халықтар оған дейін де болды емес пе?! Мүм­­кін басқа атаумен жүрген шы­­ғар... Демек, қоғамдық ғылым эт­­но­стардың пайда болу тарихын нақ­ты айта алмайды, сөйтіп тарих бұрмаланады. Тарихты бұрмалау патшалық Ресей мен кеңестік дәуірде қат­ты жүр­гізілді. Әсіресе, түркі халық­та­ры­ның тарихын славян жұртынан тө­мен етіп көрсету, мәдениетсіз, шық­қан тегі күмәнді жабайы деп ба­ға беру жалпыласты. Тіпті, 1986 жы­лы Алматыда болған Желтоқсан оқи­ғасын бас хатшы Горбачев «тү­зем­діктердің көтерілісі» деген жоқ па?! Қысқасы, бізге күні кешеге дейін осы бұрмаланған тарих оқы­ты­лып келді. 

– Түсінікті. Бұрмаланған та­­рих­ты қалай қалпына кел­ті­ре­міз?

– Бұрмаланған тарихты қал­пы­на келтіру үшін бұл­жыт­пай­тын ғылыми дәлел-дәйек керек. Оны атқаратын физикалық антро­по­ло­гиялық зерттеулер. Осы салада ұзақ жыл еңбек еткен адам ретінде орыс тілінде «Қазақ халқы және оның шығу тегі» дейтін көлемді кітап жазып шықтым. Ол әлі жарық көрген жоқ. Қолжазба күйінде қолымда тұр. 

– Бұл еңбегіңізде қазаққа қа­тыс­ты қандай жаңа зерттеулер бар? 

– Бұл еңбекте қазақ этносына қа­тысты оның бет-бейнесі, қан жүйе­сі, тіс құрылысы, сезімі, тері бе­дерлері мен қаңқа сүйектеріне ұзақ жыл жүргізілген кешенді салыстырмалы зерттеудің нәтижесі топтастырылған. Яғни, қазақ хал­қы Еуразия құрлығында өзі­мен бірге тұрып жатқан жүз­де­ген этностық топтармен салыс­ты­рылып, толық зерттелді. Нә­ти­жесінде, қазақ халқы ешкімге ұқ­са­майтын жеке-дара, құдай ай­рықша бөлек етіп жаратқан өзін­дік морфофизиологиялық анық­тамалары мен антро­по­ло­гиялық мәртебесі бар этнос еке­ні дәлелденді. Осы зерттеудің ар­қа­сында қазақтың биологиялық, ант­ро­пологиялық тарихы жаңадан жа­зылып, ешкімге ұқсамайтын жеке-дара этнос ретінде осыдан 40 ғасыр бұрын пайда болғандығы толық дәлелденді. 

– Салыстырмалы зерттеудің бас­­ты мақсаты қазақтың еш­кім­­ге ұқсамайтын жеке-дара эт­нос екенін дәлелдеу болып отыр ғой...

– Дәл айттыңыз. Антропология – әлемдегі халықтардың шы­ғу тегін зерттейтін жалғыз ғы­лым. Бұл ғылым – адамның мор­фологиялық, генетикалық де­рек­теріне қатысты тек дәлелді әң­гіме қозғайды. Осы орайда, біз қа­зақтың күллі Еуразияны мекендеп отырған басқа халықтардан қан­дай айырмашылығы бар, осыны ажы­ратуға ниет қойдық. Мысалы, бұ­дан 5-7 мың жыл бұрын қазіргі Қа­зақстан жерін мекендеген аталарымыз көне европоид типтес болған. Ол қазіргі орыстар немесе басқа да славян тектестер емес. Қазіргі қазақтарда ежелгі европоид аталарымыздың үлесі – қан құрамында, бет-әлпетінде, алақан тері бедерлері, тіс морфологиясы сияқты пропорцияларында және биологиялық, морфологиялық, физиологиялық гендерінің үш­тен бі­рінде сақтаулы. Осының арқа­сын­да қазақ айналасында өмір сү­ріп жатқан топтардың бірде-біреуіне қосылмайтын даралығын сақтап келген. 

– Мұны қалай дәлелдедіңіздер? 

– Әуелі қазақтың тіс құры­лы­сы­на арнайы зерттеу жүргіздік. Тұ­рақты тістерде халықтың мор­фо­ло­гиялық заңдылығы мен кәдімгі та­рихы сақталады. Бұл ғылым саласында әлдеқашан дәлелденген дүние. Сөйтіп, қазақ халқының тіс құрылысы жағынан еуразиялық этностардың ешқайсына ұқса­май­тын одонтологиялық ерекшелігі ба­рын анықтадық. Өткен 40 ға­сыр­­да қазақтың морфологиялық тіс құрылымына енген өзгешелік – астыңғы бірінші азу тіс 60 пай­ыз­ға өзгерсе, екінші азу тіс 7-8 пай­ыз­ға ғана өзгерген. Бұл зерттеуге 12-17 жас аралығындағы 7 мың жас­өс­пі­рім қатысты. Келесі зерттеу объектісі қан жүйе­­леріне қатысты айтар болсақ: әлем­дегі бүгінгі адам баласының қа­ны 30 түрлі жүйеден тұрады. Ме­дицина осылардан 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші дейтін төрт жүйесін ғана кә­деге жаратып жүр. Қан жүйесінің бас­қа зерттеулерден ерекшелігі, ғы­лыми сараптамалық есептерді жыл­дам шығарып алуға қолайлы. Өз басым 40 мыңнан астам қан жүйесін жинап, оны итальян ғалымдарымен бірлесіп зерттедім. Бұған барлық өлкенің қазақтары қамтылды. Бұдан байқағаным – қазақтың қанында өлкелік немесе ру-жүздік ешқандай айырмашылық жоқ. Бір қызығы, дүние жүзінде қа­заққа қан жүйесі жағынан ең жа­қын халық қалмақтар болып шықты.  Сол сияқты қазақ халқын өңір­лік-жерлік-мекендік тұрғыдан гео­гра­фиялық бес аймаққа және жүздік-ру­лық құрамға бөліп олардың бет-әлпетіне арна­йы есептік форму­ла арқылы ан­тро­по­логиялық зерттеу жүргіздік. Нәти­же­сінде, барлық қазақ бір тектен, бір саптан тараған түп атасы бір ха­лық екені дәлелденді. Әлемде бет әл­петі жағынан қазаққа ең жақын ха­лық – қырғыздар екен. Екінші орында алтайлықтар тұр. 

– Сонда жүздік-рулық құры­лым­дардың қазаққа туыстық не­месе гендік ешқандай қатысы жоқ болғаны ма?

– Туыстық қатысы болуы мүм­кін, қандық-тектік қатысы жоқ. Ру-жүз дегеніміз – көшпенділердің ша­руа­шылық-тұрмыстық бөлінісі мен жау­ынгерлік-әскери одағы ғана. Одан кейін алақан тері бедерлері арқылы зерттеу жүргіздік. Әлемде 7 млрд адам бар. Осылардың ала­қан терілерінің бедері бір-біріне ұ­қ­с­амайды. Сол сияқты әрбір ха­лықтың өзіне тән басқа халықтан ажыратып тануға болатын алақан бедері болады. Бұл бір тылсымның ғаламаты.  Алақан тері бедерлері арқылы зерт­теудің тек мамандар ғана бі­летін есеп-қисаптары болады. Бұны да оңтүстік, солтүстік, шы­ғыс, батыс деп төрт өңірлік тип­ке бө­ліп қарастырдық. Яғни, Қазақ­стан­ның батысындағы қазақ пен шы­ғыс шетінде өмір сүріп жатқан қа­зақтың тері бедерлері 100 пайыз бір­дей. Бұл тағы да жүздік-рулық тұр­ғыдан зерттелді. Өз басым әлем­дегі барлық ұлттардың ішінен қа­зақтың алақан бедерін ажыратып тани аламын. 

– Қазақтың алақан тері беде­рі­нің басқа жұрттан негізгі айырмас­ы қандай?

– Қазақтың алақан тері бедері доғалы (аркус) стильге жатады. Екіншіден ілмек (петля) немесе орама (завиток) формалы болады. Осы формалардың саусақ іздерінде бедерленуі әр халықта әртүрлі. Одан кейін этностың біртектілігін зерттейтін дүние – дәм сезімі. «Фенилтио карбинит» дейтін арнайы ұнтақ бар. Оны суға араластырып, тілдің екінші жартысына тамызасыз. Кім қандай дәм сезінді, осы арқылы нәтиже анықталады. Дәм сезімі арқылы зерттеудің 14 тәсілі және осының ішінде эт­нос­тық-ұлттық ерекшелігін анық­­тайтын 7 және 8 нұсқалары ғылымға белгілі. 

– Сіз қазақтарды түркі ха­лық­тары ішіндегі «ортаңғы эт­нос» деген пікір айтыпсыз. Осы­ны тарқатып бере аласыз ба?

– Қазіргі таңда әлемде 100 миллиондаған түркі тұқымдастар бар. Осылардың барлығы дерлік өздерінің түп-тамырын бүгінгі қазақ даласымен байланыстырады. Расында солай. Өйткені, 7-8 ғасырда оғыз тайпалары қазақ даласынан қазіргі Түркия жеріне қоныс аударғаны туралы дерек бар. Осыдан кейін біз қазақ даласынан табылған 7-10 ғасырларға тән қаңқа сүйектерге зерттеу жүргізіп көрдік. Мынадай қорытынды шық­ты. Қазіргі қазақтардың антро­по­логиясының 50 пайызы ерте ға­с­ырларда қазақ даласында өмір сүр­ген көне еуропоидтардың үле­сін­де екен де, қалған 50 пайызы шы­ғыстан келіп кірмелік жасаған моңғолоид тектестердің үлесінде екен.  Сонымен қатар, екі мың жыл бұрынғы үйсін дәуірі мен одан да ілгеріде өмір сүрген сақтардың сүйек қаңқасына зерттеу жасап көрдім. Сақтардың қаңқасын зерттегенде: біздің дәуірге дейінгі бес мың жылдықта шығыстан ке­ліп қазақ даласына қоныстанған тай­па­лардың ізін аңғардық. Осы кірме тай­палардың үлесі қазіргі қазақтың бойында 15 пайызға тән екен. 

– Ал қалған 85 пайызы ше?

– Қалған 85 пайыз қола дәу­ірін­де қазақ жерін мекен еткен тай­па­лардың үлесі болып табылады жә­не бұл тайпада моңғолоидтық әсер жоққа тән, негізінен көне еуропоидтар. 

– Осы іспен айналыс­қа­ны­ңыз­ға қанша жыл болды?

– 50 жылдан астам ғұмырым кетті. Құдай маған жақсы ұстаз­дар жолықтырды. Олар: «Сен жер­гі­лік­ті мамансың, өз халқыңның ан­тро­пологиясын кешенді түрде зерт­те! Мұны білмейінше сендер өткен ғасырда нені жоғалтып, нені таптыңдар, соны білмей өтесіңдер, сонымен қатар морфологиялық және стоматологиялық әдіс ар­қы­лы қазіргі қазақты зертте! Әсі­ресе, көне қаңқалардың тісін зерт­теу­ді үйрен, әйтпесе этностың да­му үр­дісіндегі биологиялық заң­ды­лық­ты аңғара алмайсың. Одан кей­ін қан жүйесін зерттеуді үйрен», деп аманат айтты.

– Ұстаздар аманатын орын­да­ған боларсыз? 

– ­Әрине, ұстаздар аманатын орын­даймын деп қан жүйесін зерттеу үшін медицинаның төрт курсын бітірдім емес пе?! 

– Сіз өткен ғасырдың 50-ші жыл­дарының аяғында Қазақстан Ғы­лым академиясының басшысы Қаныш Сәтбаевтың тапсыр­ма­сымен қазақ даласында иесіз қал­ған қорымдарды қазып, қаң­қа сүйек жинадыңыз емес пе? 

– Қаныш ағамен кездесуімнің өзі тосыннан болды. 1958 жылы Мәскеудің аспирантурасына оқуға түстім. Мақсатым – Қазақстанның антропологиясын зерттеу. Мәскеу айтты «Қазақстанда бұл тақырып жабық, егер зерттегің келсе, Ресей ме, басқа бір шет елді таңда». Бірақ, мен ҚҒА стипендиясына оқып жүргендіктен, қалайда Қазақстанға қатысты тақырып таң­дауым керек-тін. Қазақстанда мен зерттейтіндей сүйек қоры жа­салмаған. Осы мәселе академик Қаныш Сәтбаевтың алдында талқыланды. Қанекең бұған дейін атымды да естімепті. Бірақ, менің антропологияға деген құштарлығымды бірден түсінді де, дереу сүйек қорын жасауға бұйрық берді. Мен іске кірістім. 

– Қаңқа сүйек жинауды қай өңірден бастадыңыз?

– Бұрынғы Семей облысының Шұбартау ауданы жерінен бастадым. Одан кейін Қарқаралы ма­ңын­дағы Қарасор көлінің жаға­сы мен Баянауылдың Қаратас деген же­рінде аштан өлген адамдарды көм­ген қолатты қаздым. 

– Қанша қаңқа сүйек жина­ды­ңыз?

– 185 бас сүйек жинадым. Бірақ осы сүйектерді сақтайтын жер, зерт­теу жүргізетін лаборатория, құ­рал-жабдық болмады. Міне, содан бері 60 жыл өтті, әлі жоқ. Ақыры жинаған қаңқа сүйектерді Кунсткамераға өткіздім. 

– Антрополог ретінде Ресей­де­гі барлық қаңқа сүйектер сақ­тал­ған музейлерді толық аралап көр­діңіз бе?

– Ресей бер жағы, АҚШ, Италия, Үндістан, Жапония, Қытай елдеріндегі сүйек қоры му­зей­лерін көрдім. Тек көріп қана қой­ған жоқпын, сол жерде отырып ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргіздім. 

– Ресей музейлеріндегі қаңқа сүйектер арасынан Кенесары ханның басын көзіңіз шалып қалған жоқ па?

– Бұл жай үнемі назарымда болды. Бірақ біз Кене ханның бас сүйегіне қатысты көбінде аңыз-әпсана айтамыз. Ханның басын Омбыға апарыпты, кейін Эрмитажға тапсырыпты деген сияқты. Бұл туралы ешқандай құ­­жаттық дерек сақталмаған. Ма­ман ретінде айтарым: қыр­ғыз­дың Алмасайында ханның басы шабылды, ол атпен Омбыға жеткізілді-мыс. Бұл мүмкін емес. Өйткені, шабылған бас алып жү­руге келмейді. Тез сасиды. Оны та­сымалдамай тұрып ғылыми ме­то­­дологиялық шаралар жасалуы керек. Мысалы, басты әуелі ыстық құмға 35 см тереңдікке көміп қояды. Үш күннен соң екінші жерге ауыстырып көмеді. Осылай бастың терісі мен етін ағызады. Тазарған сүйекті арнайы ертіндімен жуады. Екінші тәсіл – басты арнайы тесік ыдысқа салып ыстық суға 4-5 сағат қайнатады. Шамалы уа­қыт өткеннен кейін бүтін ыдысқа са­лып тағы қайнатады. Терісі сыдырылған қаңқаны арнайы ерітіндіге малып, жолға дайындайды. Одан соң алып жүруге болады. Кенесарының шабылған басына осының бәрі жасалды деп ойлайсыз ба? Қысқасы, ханның басы Омбыға да жетпеген... 

– Елімізде антропологияны да­мыту үшін не істеу керек деп ой­лайсыз?

– Қазақ даласында өмір сүрген адамдардың сан ғасырлық сүйек қорын жасап, оны Ұлттық музейде тұрақты сақтау шарасын жедел қарастырмасақ, кеш болады. Мысалы, мен отандық антропология жайлы көптеген ғылыми еңбектер жаздым. Күндердің күнінде менің еңбегімді біреу көріп, «мынау антрополог Оразақ Смағұловтың еңбегі екен, енді мұның дәлелі сүйектерді көрейік», десе, көрсететін сынық қабырға жоқ. Сөйтіп, мен дәлел-дәйекті ауа­дан алған адам болып шығамын. Содан бір қу келеді де «қазақтарда Смағұлов жазғандай генетикалық тарих жоқ» демей ме?! Осылай болмас үшін Қазақстан жерінен табылған қаңқаларды қай ғасырға жататынын анықтап, уақыттық тізбе бойынша ұлттық музейге қою керек. Сүйек дәлелі өтірік айтуға келмейді. Сөйтіп, халқымыздың генетикалық, биологиялық тарихы түгенделеді. Елбасы айтып жүрген «Мәңгілік Ел» дегеніміз осы. Қазақтың тарихы оның бір тамшы қаны мен қаңқа сүйегінде сақтаулы. Мұндай әрі шын, әрі нақ, әрі ақиқат ақпаратты әлемнің ешбір архивінен таба алмайсыз. Сүйек арқылы адамның нәсілін және сол халықтың тек өзіне тән генетикалық ауру-сырқатын да анықтауға болады. Мысалы, еврей ауруымен тек еврей ғана ауырады. Амозанка тайпаларының ауруымен басқа халық ауырмайды. Біздегі күрделі мәселе инс­ти­тут-университеттерде антропо­логия оқытылмайды. Одан кей­ін аса бір құнды қаңқалар жеке адам­дар­дың қолында. Олар қаңқаның өзін, жоқ дегенде тісін шет елге контрабандалық жолмен сатып жіберіп жатыр. 

– Неге?

– Бұларға ақша керек. Ал шет­ел­діктерге қазақтың генети­ка­лық қо­рын біліп алу керек. Басқа-басқа, біздің ел шетке таза қан (живая кровь) сатуды бастады. Бір тамшы қанда күллі ұлттың генетикалық заңдылығы сақталады. Әлемде 4000-ға жуық этностық қауым болса, осылардың табиғи жаратылысында жазмыштан берілген кемшілігі болады. Осы кемшілікті дәл тапсаң, сол халықты 30 жыл­дың ішінде ақымақ-мәңгүрт қылып жі­бе­руге, 50 жылдан кейін жер бе­тінен жоқ қылып жіберуге бо­лады. Қазіргі құрлықаралық зы­мы­ран­дардың әскери құпиялығы адам­ның генетикалық кодының құ­пиясының қасында түкке тұр­майды. Осыны біздің қоғам тү­сін­бей отыр. Халықтың гендік қо­рын басқаның қолына беру – сол ха­лықты өлтірумен бірдей.

Әңгімелескен Бекен Қайратұлы,

«Егемен Қазақстан»  газеті

33 пікір

 • ЖАС ҒАЛЫМ , ШӘКІРТТЕРІ..Сейсенбі, 01.08.2017

  проф. Совет-Хан Ғаббасұлы. 2017-05-03 13:35:04 -------------------------------------------------------------------------------- ------------ ҚАЗАҚ болу үшін - МЕМЛЕКЕТКЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ керек ?! Ең бірінші талап ; І. Қазақтың Кәрісі мен Жасының... әсіресе Қыздардың және Аналары мен Сәбилерінің өзара АНА ТІЛІНДЕ сөйлеулерін заңмен талап ету керек. Себебі, бұл Атазаңда жазылған МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ !! ІІ. Балаларды ОРЫС мектебіне беруді тоқтату керек. Бұл - Ата-анасының білместіктен БАЛАҒА - жасаған ең ауыр ҚАСКҮНЕМДІГІ. Ана тілі - адамға 100- түрлі сыйпат... 10- түрлі қасиет береді. Оның көрінісі - бүгінгі ШАЛАҚАЗАҚТАРДЫҢ КІСІЛІКСІЗДІГІНЕН - мемлекетіміз күлкіге айналып отыр. ІІІ. " РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ" идеясынан кейін - Бүкіл Мемлекет басындағы қызыметкерлер Қазақша сөйлеп... қазақша іс жүргізулері шарт. Президентіміз НҰРЕКЕҢ шет елдерде ОРЫСША сөйлеуін қойғаны жөн. Мұны бізден басқа еш МЕМЛЕКЕТ басшылары жасамайды. Міне, "РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫ" осылай бастамаса... құр сөз... бос алдау болады да қалады. Ал қасиетті ЕЛ- ЖҰРТЫМ іске кірісейік. ІСКЕ СӘТ !!!..

 • YuriydowXKБейсенбі, 17.08.2017

  Помогите. В доме завелись тараканы
  Напишите кто как избавлялся?. Я нашел фирму в Саратове по уничтожению насекомых с положительными отзывами
  Самостоятельно пробовал разные средства от насекомых, не помогло.
  ------

  Добавлено 01.08.2017 11:01
  Кому надо ссылку [http://bio64.ru/?page_id=193 - клопов в саратове  http://www.bio64.ru - http://bio64.ru/wp-content/themes/wordpress-shabloni.ru.spectrum/wordpress-shabloni.ru.spectrum/images/logo.png

 • Dol99laroiFNЖұма, 18.08.2017

  В наше время только лишь бездеятельный не зарабатывает в глобальной сети! ©
  Как бросить быть тем «ленивцем», что еще не имеет прибыль от глобальной сети интернет? Ответ на данный вопрос можно увидеть на все тех же необъятных просторах нета. При всем том, основной загвоздкой является вопрос не «Как срубить капусты?», а вопрос «Какой именно тип доходов нам больше всего подойдет?». Среди большинства типов заработка в интернете особенно занимательными для нас станут те, что не требуют капиталовложения монет и титанических усилий для организации бизнес процесса. Таким видом зарабатывания является использование партнерских и реферальных программ инвестиционных и брокерских предприятий. Доход от ведения торговли на денежных рынках может оказаться крайне высокой, что заставляет людей массами бежать к брокерам и заводить к ним свои деньги. А с этих денег партнер имеет возможность получить значительную сумму в виде партнерских отчислений. Став партером и разместив гиперссылку на своем интернет-ресурсе либо на различных форумах (для обыкновенного юзера всемирной паутины) можно иметь постоянный доход без вложения денег и усилий. Каким образом это все функционирует?

  Возьмём для примера специализированную компанию ExpertOption – брокера бинарных опционов.

  [url=http://bit.ly/2tRqLgJ#7V6c0t19bY]Ссылка на брокера[/url]

  [url=http://bit.ly/2uPwBMI#pK3DaQUM4W]Ссылка на партнёрку[/url]

  (кроме этого есть множество лендингов, высокая конверсия и минимум полей для заполнения при регистрации на сайте)

  Международная компания предоставляет люксовский сервис для клиентов среди себе подобных, чем и выделяется. Более того, у них сейчас имеется много прочих фишек и выгодных инструментов для партнера, помогающих ему заработать. Компании есть чем привлечь клиента. Но на этом большое внимание заострять не будем, потому как компания нам с вами интересна в первую очередь благодаря их партнерской программе. Их партнерская программа позволяет получать до 60% от прибыльности брокера регулярно с каждого клиента до тех пор, пока он торгует через компанию. Организовав приток посетителей можно без усилий пожинать плоды.

  Где искать клиентов? Этот вопрос больше актуален для обычных людей, не имеющих своих онлайн-сайтов или разрекламированных блогов. Можно начинать с простого:
  1. Забить в поисковике запрос «форекс форум»;
  2. Зарегистрироваться на 5-10 форумах (для начала);
  3. Подобрать любой холивар про форекс и создать пост для привлечения интереса, как к примеру, «Я лично получил бесплатно $200 для обучения торговле в компании ExpertOtpion!», и вставить личную партнерскую ссылку.
  И всё. Людям станет любопытно, пройдут по ссылке, и некоторые станут клиентами. Разумеется, просто разместить единовластно пост мало, надобно еще и создавать активность, участвуя в обсуждении и подогревая внимание к компании. В каждом из обсуждения можно в процессе аргументирования своего мнения вставлять гиперссылки. Потратив немного усилий, тема заживет своей жизнью и уже другие люди будут цитировать партнерскую ссылку, распространяя ее за вас. Доходность от такой деятельности говорит сама за себя:
  [url=http://bit.ly/2uPwBMI#X9gw93P40Z]
  [img]http://bit.ly/2uPrbkT#K8hEh50Pks[/img]
  [/url]
  Партнёрская программа имеет многообразный набор инструментов для размещения ссылок:
  • Виджеты;
  • Баннеры для вебмастеров;
  • Лендинги;
  и др.
  Также для вебмастеров бесплатно предоставляются оригинальный контент для расположения на ваших ресурсах: обзоры, материалы, тактики и стратегии, консультации и прочдругоеее. Все это сильно упрощает работу и сокращает прилагаемые усилия для получения дохода. А полученный доход возможно вывести любым методом на выбор:
  • Webmoney (USD ONLY) ;
  • Paxum;
  • QIWI;
  • Neteller;
  • UnionPay;
  • FasaPay ;
  • ePayments.

  Довольно незатейливый способ делать деньги, не так ли? Партнерство с ExpertOption позволяет несколько раз в месяц получать «небольшой» доход в минимум несколько сотен долларов.

  Если же потратить больше усилий или же если вы программист, то размеры заработка уже будут иметь более высокий порядок.

  Широкий набор инструментов отчетности предоставит возможность вам прослеживать источники получения прибыли и с полной отдачей управлять размещением ссылок.
  Интернациональная компания ExpertOption имеет довольно большую известность по всему миру, большинство клиентов после ведении торговли на демо открывают настоящий расчетный счет и, как минимум, половина из них делает повторный вклад. Благодаря этому, партнерские 50-60% от дохода компании представляют собой внушительную сумму даже для вебмастеров. Все что нужно сделать, чтобы стать партнером, это пройти регистрацию в программе в один клик, разместить гипертекстовую ссылку и получать доход. Все затруднения и трудности помогут разрешить компетентные сотрудники службы поддержки.

 • MaryaOnedsPXСенбі, 19.08.2017

  http://salexrumer.site/

  Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  See you later!


  http://salexrumer.site/
  XRumer201708yy

 • MaryaOnedsPXСенбі, 19.08.2017

  http://xrumersale.site/

  Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  See you later ;)


  http://salexrumer.site/
  XRumer201708yy

 • MaryaOnedsPXЖексенбі, 20.08.2017

  http://xrumersale.site/

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  See you later!


  http://xrumersale.site/
  XRumer201708yy

 • MelvinnetLIЖексенбі, 20.08.2017

  t <a href= http://erectionpillsvcl.com/viagra-dosages >viagra doses 200 mg</a> wrong
  opposite|[url=http://erectionpillsvcl.com/all-natural-viagra]canadian generic viagra[/url]
  cialis vs viagra reviews

 • DerekJapPHЖексенбі, 20.08.2017

  j <a href= http://viagraicn.com/viagra-natural >amazon viagra</a> thing
  immediately|[url=http://viagraicn.com/what-does-viagra-cost]viagra pill[/url]
  viagra over the counter

 • MaryaOnedsPXЖексенбі, 20.08.2017

  http://xrumersale.site/

  Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  See you later ;)


  http://salexrumer.site/
  XRumer201708yy

 • JacksonthotoDLЖексенбі, 20.08.2017

  w <a href= http://cialisxtl.com/cialis-prostate >is there a generic for cialis</a> fine
  comfort|[url=http://cialisxtl.com/viagra-cialis-online]cialis order online[/url]
  which is better viagra or cialis

 • DerekJapPHЖексенбі, 20.08.2017

  w <a href= http://viagraicn.com/viagra-government-funding-snopes >is viagra covered by health insurance</a> come
  perfectly|[url=http://viagraicn.com/ben-stiller-female-viagra]how to get free viagra[/url]
  what happens if a girl takes viagra

 • MelvinnetLIЖексенбі, 20.08.2017

  h <a href= http://erectionpillsvcl.com/viagra-government-funded >pfizer free viagra</a> sound
  latter|[url=http://erectionpillsvcl.com/free-trial-of-viagra]is viagra taxed[/url]
  viagra commercial girl

 • JacksonthotoDLЖексенбі, 20.08.2017

  h <a href= http://cialisxtl.com/cheapest-cialis-online >40 mg cialis</a> twice
  talked|[url=http://cialisxtl.com/cialis-com-free-sample]is cialis covered by medicare[/url]
  cialis website

 • DerekJapPHЖексенбі, 20.08.2017

  g <a href= http://viagraicn.com/cheap-viagra-canada >viagra in stores</a> tongue
  consequence|[url=http://viagraicn.com/viagra-precio]gas station viagra[/url]
  viagra government funding

 • MelvinnetLIЖексенбі, 20.08.2017

  x <a href= http://erectionpillsvcl.com/how-to-buy-viagra-online >generic viagra online reviews</a> left
  wait|[url=http://erectionpillsvcl.com/fiat-viagra-commercial]best place to buy viagra online reviews[/url]
  how to take viagra 100mg

 • JacksonthotoDLДүйсенбі, 21.08.2017

  a <a href= http://cialisxtl.com/cialis-generic-cost >why do you need to find a bathroom with cialis</a> cut
  instead|[url=http://cialisxtl.com/canadian-cialis-5mg]does cialis cause cancer[/url]
  cialis how it works

 • MaryaOnedsPXДүйсенбі, 21.08.2017

  http://xrumersale.site/

  Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it - then IT WORKS!
  See you later!


  http://xrumersale.site/
  XRumer201708yy

 • DerekJapPHДүйсенбі, 21.08.2017

  s <a href= http://viagraicn.com/viagra-no-prescription >viagra alternatives</a> act
  won't|[url=http://viagraicn.com/viagra-over-the-counter]which is better viagra or cialis[/url]
  can i buy viagra over the counter

 • MelvinnetLIДүйсенбі, 21.08.2017

  c <a href= http://erectionpillsvcl.com/watermelon-rine-viagra >viagra for sale</a> there
  everything|[url=http://erectionpillsvcl.com/50-mg-viagra]drugs like viagra[/url]
  pictures of viagra

 • DerekJapPHДүйсенбі, 21.08.2017

  w <a href= http://viagraicn.com/viagra-commercial-2015 >viagra non prescription</a> books
  cut|[url=http://viagraicn.com/viagra-trial]viagra blood pressure[/url]
  what is the difference between viagra and cialis

 • JacksonthotoDLДүйсенбі, 21.08.2017

  m <a href= http://cialisxtl.com/best-online-pharmacy-for-generic-cialis >cialis patent expiration date</a> colour
  how|[url=http://cialisxtl.com/cheap-cialis-5mg]side effects of cialis vs viagra[/url]
  side effects of cialis 20mg

 • JuliuswepOYДүйсенбі, 21.08.2017

  h <a href= http://viagrayc.com >buy viagra online</a> done [url=http://viagrayc.com]buy viagra online[/url] generic viagra
  o <a href= http://cialisyc.com >tadalafil</a> dead [url=http://cialisyc.com]buy cialis[/url] cialis online
  e <a href= http://levitrayc.com >levitra coupon</a> society [url=http://levitrayc.com]buy levitra online[/url] buy levitra

 • PatrickThupTDWДүйсенбі, 21.08.2017

  m <a href= http://modafinilyc.com >provigil</a> die [url=http://modafinilyc.com]buy provigil[/url] provigil

 • FrankieTuhCOДүйсенбі, 21.08.2017

  e <a href= http://canpharmacyyc.com >canada drugs</a> promise [url=http://canpharmacyyc.com]canadian online pharmacy[/url] canadian online pharmacy

 • PatrickThupTDWДүйсенбі, 21.08.2017

  n <a href= http://cialisyc.com >tadalafil</a> deal [url=http://cialisyc.com]buy cialis online[/url] tadalafil online

 • FrankieTuhCOСейсенбі, 22.08.2017

  e <a href= http://prednisoneyc.com >prednisone 10mg</a> half [url=http://prednisoneyc.com]prednisone 20mg[/url] buy prednisone online

 • ShannonBugUBСейсенбі, 22.08.2017

  e <a href= http://viagradnt.com >buy viagra</a> hoped a <a href= http://cialisdnt.com >cialis coupon</a> days n <a href= http://paydaydnt.com >personal loans</a> degree
  went
  home <a href=http://viagradnt.com>buy cheap viagra</a> third <a href=http://cialisdnt.com>cheap cialis online</a> meant <a href=http://paydaydnt.com>fast payday loans</a>

 • TimothytopWOСейсенбі, 22.08.2017

  men <a href=http://viagradnt.com>viagra</a> getting <a href=http://cialisdnt.com>cialis coupon</a> death <a href=http://paydaydnt.com>payday loans online</a>

 • ShannonBugUBСейсенбі, 22.08.2017

  q <a href= http://viagradnt.com >buy viagra online</a> plain g <a href= http://cialisdnt.com >cialis coupon</a> him g <a href= http://paydaydnt.com >fast payday loans</a> particularly
  them
  favour <a href=http://viagradnt.com>buy cheap viagra</a> slowly <a href=http://cialisdnt.com>cialis coupon</a> since <a href=http://paydaydnt.com>payday loans online</a>

 • TimothytopWOCәрсенбі, 23.08.2017

  seem <a href=http://viagradnt.com>viagra online</a> let <a href=http://cialisdnt.com>cialis online</a> finished <a href=http://paydaydnt.com>instant payday loans</a>

 • TimothytopWOCәрсенбі, 23.08.2017

  bound <a href=http://viagradnt.com>viagra online</a> anything <a href=http://cialisdnt.com>cialis coupon</a> stop <a href=http://paydaydnt.com>payday loans no credit check</a>

 • ScottVogTFCәрсенбі, 23.08.2017

  w <a href= http://viagradnt.com >canadian pharmacy viagra</a> that's i <a href= http://cialisdnt.com >buy cheap cialis</a> cause k <a href= http://paydaydnt.com >instant payday loans</a> perfectly

 • ShannonBugUBCәрсенбі, 23.08.2017

  z <a href= http://viagradnt.com >viagra online</a> pride b <a href= http://cialisdnt.com >cialis online</a> next a <a href= http://paydaydnt.com >payday loans online</a> first
  and
  honest <a href=http://viagradnt.com>canadian pharmacy viagra</a> cry <a href=http://cialisdnt.com>cialis coupon</a> myself <a href=http://paydaydnt.com>payday loans</a>

Пікір қалдыру

Чтобы оставлять комментарий нужно зарегистрироваться или авторизироваться

Маңызды мақалалар

БАННЕР

Аймақтар жаңалықтары

Басқа да мақалалар